شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

محصولات

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 185 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق
نیروگاه موبایل
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 307 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاهي تــوان محصــــــــول: 160 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 320 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاه زباله سوز تــوان محصــــــــول: 95.7
نیروگاهی
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5 مگاوات
تجدید پذیر

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنــــــــج دبــــــــی: 60 تا 80000 مترمكعب استاندارد بر دقيقه نســـــبت فشــــــار: 30 تا 200 بار
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: رانش مکانیکی تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 185 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق
نیروگاه موبایل
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 307 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: رانش مکانیکی تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاهي تــوان محصــــــــول: 160 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 320 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاه زباله سوز تــوان محصــــــــول: 95.7
نیروگاهی
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنــــــــج دبــــــــی: 60 تا 80000 مترمكعب استاندارد بر دقيقه نســـــبت فشــــــار: 30 تا 200 بار
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5 مگاوات
تجدید پذیر

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 185 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق
نیروگاه موبایل
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 307 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاهي تــوان محصــــــــول: 160 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 320 مگاوات
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاه زباله سوز تــوان محصــــــــول: 95.7
نیروگاهی
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق
نیروگاه موبایل
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: رانش مکانیکی تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 42 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنــــــــج دبــــــــی: 60 تا 80000 مترمكعب استاندارد بر دقيقه نســـــبت فشــــــار: 30 تا 200 بار
نفت و گاز

حوزه کاربری محصـول: صنعتی رنج تـوان محصــــول: 10 تا 40 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق
نیروگاه موبایل
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق
نیروگاه موبایل
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 10 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5 مگاوات
تجدید پذیر

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 26 مگاوات
نفت و گاز
نیروگاهی
تولید همزمان آب و برق
نیروگاه موبایل
تولید پراکنده

حوزه کاربری محصـول: تولید برق صنعت مورد استفـاده: نيروگاه زباله سوز تــوان محصــــــــول: 95.7
نیروگاهی
تولید پراکنده